Bible Verse

Memory Verse

Worship the Lord with gladness; come before him with joyful songs. Psalm 100:2          /     你們當樂意侍奉耶和華,當來向他歌唱!詩篇100:2          /          你们当乐意侍奉耶和华,当来向他歌唱!诗篇100:2          /          Nǐmen dāng lèyì shìfèng Yēhéhuá . dāng lái xiàng tā gē chàng .SHĪPIĀN 100:2