Bible Verse

He answered, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.’” Luke 10:27           /           他回答說:「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神,又要愛鄰舍如同自己。」路加福音10:27           /          他回答说:“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神,又要爱邻舍如同自己。” 路加福音10:27           /          Tā huídá shuō , nǐ yào jìnxīn , jìn xìng , jìnlì , jìn yì , aì zhǔ nǐde shén . yòu yào aì línshè rútóng zìjǐ . LÙJIĀFÚYĪN 10:27