Bible Verse

This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 1 John 4:9

神差他獨生子到世間來,使我們藉著他得生,神愛我們的心在此就顯明了. 約翰一書 4:9 

神差他独生子到世间来,使我们借着他得生,神爱我们的心在此就显明了。约翰一书 4:9

Shén chāi tā dú shēng zǐ dào shì jiān lái , shǐ wǒmen jiè zhe tā déshēng , shén aì wǒmen de xīn , zaì cǐ jiù xiǎnmíng le . YUĒHÀNYĪSHŪ 4:9