Memory Verse

Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4:32

並要以恩慈相待,存憐憫的心,彼此饒恕,正如神在基督裡饒恕了你們一樣以弗所書 4:32

并要以恩慈相待,存怜的心,彼此恕,正如神在基督里恕了你以弗所 4:32

Bìng yào yǐ ēncí xiāng daì , cún liánmǐn de xīn , bǐcǐ raóshù , zhèng rú shén zaì Jīdū lǐ raóshù le nǐmen yíyàng. YǏFÚSUǑSHŪ 4:32