Verse of the Day

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. 2 Timothy 3:16          /          聖經都是神所默示的,於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的. 提摩太後書 3:16          /          都是神所默示的,于教、督、使人正、教人学都是有益的. 提摩太后 3:16          /           Shèngjīng dōu shì shén suǒ mò shì de ,    ( huò zuò fán shén mò shì de Shèngjīng ) yú jiàoxun , dū zé , shǐ rén guī zhèng , jiàodǎo rén xué yì , dōu shì yǒu yì de.  TÍMÓTAÌHÒUSHŪ 3:16