Memory Verse of the Week

 Obey the Lord your God and follow his commands and decrees that I give you today. Deuteronomy 27:10          /          所以要聽從耶和華你神的話,遵行他的誡命、律例,就是我今日所吩咐你的。申命記 27:10         /        所以要听从耶和华你神的话,遵行他的诫命、律例,就是我今日所吩咐你的。申命记 27:10          /          Suǒyǐ yào tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , zūnxíng tāde jièmìng lǜ lì , jiù shì wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde. SHĒNMÉNGJÌ 27:10