Bible Verse

Memory Verse

And this is love: that we walk in obedience to his commands. 2 John 6          /          我們若照他的命令行,這就是愛。約翰二書6            /            我们若照他的命令行,这就是爱。约翰二书6           /           Wǒmen ruò zhào tāde mìnglìng xíng , zhè jiù shì…