Bible Verse

Memory Verse of the Week

 Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel. Isaiah 7:14          /          因此,主自己要給你們一個兆頭,必有童女懷孕生子,給他起名叫以馬內利。以賽亞書 7:14        /         因此,主自己要给你们一个兆头,必有童女怀孕生子,给他起名叫以马内利。以赛亚书 7:14       /         Yīncǐ , zhǔ zìjǐ yào gĕi…