Bible Verse

Memory Verse

We know that we have come to know him if we keep his commands. 1 John 2:3            /           我們若遵守他的誡命,就曉得是認識他。約翰一書 2:3           /           我们若遵守他的诫命,就晓得是认识他。约翰一书 2:3            /      Wǒmen ruò zūnshǒu tāde jièméng , jiù xiǎodé…