Posts from July 2017

Verse of the Day

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. 2 Timothy 3:16          /          聖經都是神所默示的,於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的. 提摩太後書 3:16          /          圣经都是神所默示的,于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的. 提摩太后书 3:16          /           Shèngjīng dōu shì shén suǒ mò…